Adatkezelési tájékoztató

FitWell masszázs Stúdió (továbbiakban mint Adatkezelő) elkötelezett az ügyfelei és mindazon személyek adatainak a védelme iránt, akik felkeresik weboldalát. A jelen Nyilatkozatunk az ügyfelek személyes adatainak az interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól.

Nyilatkozatunk fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A Nyilatkozatban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogorvoslatban írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen Nyilatkozatot és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismerheti és aktív hozzájárulásával elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességért kizárólag az azt megadó személy felel.
Az Adatkezelő törekszik a megfelelő technikai és szervezeti védőintézkedések megtételére az Ön személyes adatainak bizalmas jellegének megőrzése érdekében.
Ezen adatok:
– biztonságáért ,
– annak megakadályozásáért, hogy személyes adatai jogtalanul ne módosuljanak,
– törlődjenek
– vagy felhatalmazással nem rendelkező harmadik személy ezekhez hozzáférjen.
A Weboldalon regisztráció, közvetlen üzletszerzési megkeresés (direkt marketing, eDM, hírlevélküldés) nem történik.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek a Fitwell Masszázs Stúdió(mint “adatkezelő”) által történő adatkezelésről.
Sysback Hungary Kft.az alábbi weboldal adatkezelője:
www.fitwell-gyor.hu
Kapcsolat:
A vállalkozás neve: Sysback Hungary Kft
A vállalkozás telephelye: 9153, Öttevény, Béke u 2
A vállalkozás elérhetősége,email címe: info@sysback.hu
telefonszáma: +06205135132
A vállalkozás cégjegyzékszáma: 08-09-025880
A vállalkozás adószáma: 24813631-2-08
A szerződés nyelve: magyar

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
-

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni vásárlóinkat és érdeklődőinket itt az adatvédelmi tájékoztatóban, hogy honlapunkon kezelt személyes adataikat milyen jogalappal, milyen célból,milyen időtartalommal, kezelünk.
Tájékoztatásunk kiterjed a kezelt adatok körére, adatainak módosítására vagy törlési lehetőségeire.
A problémamentes ügymenethez, az üzleti tevékenység végzéséhez elengedhetetlen személyes adatokat
gyűjteni. Ezen adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás későbbi garanciális nyomon követéséhez tároljuk.
Adatkezelési tájékoztatónk célja, hogy a weboldalon történt kapcsolatfelvétel során megadott személyes
adatok elveit és szabályait ismertessük. Adatkezelési tájékoztatónk az oldal használata során kezelt adatok használatára terjed ki.
Az Adatkezelési Tájékoztató
- az Adatkezelő által követett adatkezelési elveket az ehhez fűződő gyakorlatot,
- az Adatkezelő által kezelt személyes adatok típuskörét,
- az adatkezelések lehetséges célját,
- az adattárolás időtartalmát
- az adatfeldolgozók körét
- valamint az érintettek jogi gyakorlásának lehetőségeit rögzíti,
- és meghatározza a személyes adatok egyes címzetti körét.
Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a GDPR rendeletben meghatározott célra, előzetes tájékoztatás után, korábban meghatározott célhoz rögzített ideig a megfelelő jogalappal kezeli.
Weboldalunk látogatója, az Adatkezelő szolgáltatásának megrendelője a weboldal használatával hozzájárulását adja, hogy:
- személyes adatait az Adatkezelő a meghatározott cél érdekében
- a szolgáltatást igénybevevő hozzájárulásával
az Ügyfél kapcsolatfelvételétől a hozzájárulásának visszavonásáig kezelje.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható. A kapcsolat fül alatt kérnénk, hogy személyes adatainak a törlését, módosítását egy email küldésével kezdeményezze. Az adattörlési vagy adatmódosítási igényét az Adatkezelő 5 munkanapon belül teljesíti.
Amennyiben adatkezelések jogalapja nem az érintett hozzájárulása,akkor a jelen szabályzatban rögzítettek szerint az Adatkezelő az érintett hozzájárulása nélkül, törvényi kötelezettségének eleget téve kezeli a személyes adatot.
Az Adatkezelő minden olyan szerződéses partnerétől (adatfeldolgozójától) aki személyes adatok birtokába jut megköveteli és elvárja az Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete szerinti működést.
Az Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést , annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés folyamán a lehető legkisebb legyen az adatkezelési kockázat.
.

Adatvédelmi tájékoztatóban előforduló fogalmak:

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (kizárólag az adatkezelő utasításait végzi el jogszerűen)

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelési kockázat:különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből ered

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (rendelkezik az adatkezelési műveletek felett)

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez, pl.: munka lapon az adatkezelési nyilatkozat aláírása

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat

Társaság: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától

Adatkezelés jogalapja kapcsolatfelvételnél a weboldalon:

Az adatkezelés célja:

- kapcsolattartás
- jogszabályi kötelezettségek teljesítése
- szerződéses kötelezettségek teljesítése
-
A kezelt adatok köre:

- Név, Lakcím, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés jogalapja:

- ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez
- ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges,
- ha az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (Így például az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C., 2003. évi XCII., 1997. évi CLV törvényeken alapul.);

Az adatkezelés időtartama:

- Amennyiben a személyes adatok adatkezelésének a hozzájárulás a jogalapja, akkor az Adatkezelő a megadott hozzájárulás megvonásáig kezelheti ezeket az adatokat.
- Amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződéskötésen vagy egyéb jogi kötelezettségen alapul, akkor a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. Amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását szeretnék visszavonni,akkor az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján erre hivatkozva jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatokat 8 évig megőrizni.

Adatkezelő:

Adatkezelő neve:
Sysback Hungary Kft – adatkezelő –

Adatkezelő elérhetőségei:
Címe:9153, Öttevény, Béke u 2
Email címe:info@sysback.hu
Telefonszáma: +36205135132

Adatfeldolgozók:

Az Adatfeldolgozó a jelen tájékoztatóban meghatározza, hogy mely címzetteknek továbbítja a személyes adatokat titoktartási kötelezettséggel.

Tarhely.eu - adatfeldolgozó –Tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

Cím: 1538, Budapest, Pf.: 510
Email cím: support@tarhely.eu
Telefonszám: +36 1 789 2 789

Az Adatkezelővel szerződött Adatfeldolgozó írásbeli szerződés alapján működik együtt.
Az adatkezelés jogszabályozási jogalapja szállításnál:

A GDPR EU rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai az irányadók. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

- a tájékoztatáshoz való jog,
Ügyfelünk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

- adatok helyesbítéséhez való jog,
Ügyfelünk kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

- az adatok törléséhez való jog,
Ügyfelünk kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére más törvényi jogszabály nem kötelezi, ha ügyfelünk visszavonja adatai kezeléséhez korábban megadott hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes késedelem nélkül törlésre kerülnek!

- a tiltakozás joga, elfeledtetéshez való jog
Ügyfelünknek jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Ezt az Adatkezelőnek mérlegelés nélkül kell elfogadnia, amennyiben nincsen szüksége más törvényi kötelezettségeiből adódóan a továbbiakban a megadott személyes adatokra, a törlést 5 munkanapon belül el kell végeznie.

- hozzáféréshez való jog
Ügyfelünk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Mindezen jogok az adatkezelés időtartamán belül ténylegesen megilletik szolgáltatásainkat igénybe vevő Ügyfeleinket a kapcsolatfelvételtől a garanciális idő végéig.

Adatbiztonság:

Jogosulatlan hozzáféréssel, jogosulatlan kezeléssel (különös képen jogosulatlan adat megszerzésre, feldolgozásra, annak megváltoztatására vagy annak megsemmisítése ellen) az Adatkezelő megfelelő technikai megoldásokkal és eljárási szabályok kiválasztásával próbálja a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni ennek kockázatát.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Fitwell Masszázs Stúdió, adatfeldolgozók

Jogorvoslat
Szolgáltatásainkat igénybe vevő Ügyfeleink ingyenes tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérhetik azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.
Az Adatkezelő felelősségébe tartozóan az adatincidensekről, adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.
Adatvédelmi incidens: az adatok biztonságának olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Szabályzatot módosítani a változó jogszabályokhoz igazítani.
Mindezen módosításokat, változtatásokat az Adatkezelé honlap felületén közzéteszi, erről vásárlóit tájékoztatja.

Cookies (sütik)

A honlapok cookie-kat, másként sütiket alkalmazunk a felhasználók preferenciáihoz való
alkalmazkodás és az internet oldalak optimalizálása érdekében. Abból a célból, hogy Ön az oldalhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódjon,a weboldal szerverei sütiket telepíthetnek az Ön számítógépére. Ezek a sütik megkönnyítik a böngészést és az internetes oldal használatát.
Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához.

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics-et, a Google Inc. (CA 94043, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA, „Google“) webelemző szolgáltatását használja weboldala igényre szabott fejlesztése és optimalizálása céljából.
A Google Analytics ún. „cookie-kat“ használ, amelyek számítógépén tárolódnak. A cookie-k használata lehetővé teszi a weboldal használatának elemzését.
Azokat az információkat, amelyek weboldalunk Ön által történő használatáról a cookie-k segítségével jönnek létre, rendszerint adatátvitellel továbbítjuk a Google egyik USA-ban üzemeltetett szerverére, ahol tárolásra kerülnek. A cookie-k segítségével létrejött információk:
• a böngésző típusa
• operációs rendszer
• a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (referrer URL),
• IP-cím
• a szervernek küldött kérés dátuma és pontos ideje.
Ez a weboldal az IP-névtelenítő funkcióval („anonymizeIp“) használja a Google Analytics-et.
A Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti IP-címét. Csak kivételes esetekben továbbítjuk a teljes IP-címet a Google egyik USA-ban üzemeltetett szerverére, hogy ott rövidítsék le.
Az Adatkezelő megbízásából a Google arra használja ezeket az információkat, hogy elemezze a weboldal Ön által történő használatát, beszámolókat készítsen a weboldalon folytatott tevékenységekről, illetve hogy piackutatás és igényre szabott fejlesztés céljából a weboldal használatához kapcsolódó, további szolgáltatásokat nyújtson az Adatkezelő. részére. Nem egyesíti a Google Analytics keretében az Ön böngészője által elküldött IP-címet a Google egyéb adataival.
Böngészője szoftverében megfelelő beállításokat eszközölve, megakadályozhatja a cookie-k számítógépén történő tárolását. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem fogja tudni korlátlanul használni a weboldal valamennyi funkcióját. Ezen túlmenően megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a weboldal Ön által történő használatára vonatkozó adatok (ideértve IP-címét is) Google által való rögzítését és kezelését, ha letölti és telepíti a következő hivatkozáson https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de keresztül elérhető böngészőbővítményt (browser plug-in).

A következő hivatkozásra kattintva szintén meg tudja akadályozni a Google Analytics által történő adatrögzítést. Ezzel olyan opt-out cookie-t állít be, amely megakadályozza adatai jövőbeli rögzítését, ha ellátogat erre a weboldalra: A Google Analytics kikapcsolása.

- operációs rendszer
- a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (referrer URL),
- IP-cím
- a szervernek küldött kérés dátuma és pontos ideje.

Ez a weboldal az IP-névtelenítő funkcióval („anonymizeIp“) használja a Google Analytics-et.
A Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban lerövidíti IP-címét. Csak kivételes esetekben továbbítjuk a teljes IP-címet a Google egyik USA-ban üzemeltetett szerverére, hogy ott rövidítsék le.

Egyebek
Ha egy terminált több személy is használ, vagy a terminálon több internetes program is fut, egyértelműen
nem tudjuk biztosítani, hogy az Ön termináljának szánt szolgáltatások és reklámok valóban egy adott felhasználóhoz jutnak el és nem a terminál más felhasználójához.

Megszakítás